Комплексна програма по Сензорна интеграция и ерготерапия

Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование – София-град разполага със съвременно оборудвана зала за сензорна интеграция и ерготерапия.

Сензорната интеграция е неврологичен процес, при който всички сетивни стимули от заобикалящия ни свят и от нашето собствено тяло се преработват, анализират, интерпретират, така че да можем да реагираме адекватно на физическите и социални ситуации, в които попадаме всеки ден/час/минута/. Този процес е неосъзнат /така както дишане, ходене и мн.др./, но е основополагащ фактор в ранното детско развитие. Дългият път, който детето изминава от утробата до структурираната среда в детската среда е свързан основно с трупане на опит-сензорен, социален, емоционален и т.н. От това как детето възприема тялото си, физическите компоненти на средата /хора, предмети, причинно-следствени връзки между тях/, зависи как ще взаимодейства с нея /как ще играе, общува, и т.н./.  Подобно на процеса на изграждане на къща, бебето поставя основите на бъдещите си способности, трупайки сензорена информация /тактилна, слухова, зрителна, проприоцептивна, вкусова, обонятелна, вестибуларна и т.н./, въз основа на която опознава тялото си, света и хората около себе си и това как да манипулира средата.

Ерготерапията се фокусира върху ежедневните дейности, чрез които децата се ангажират и активно участват в общността. Основна цел на ерготерапията е сигуряване в максимална степен на самостоятелност на лицата с физически, умствени и емоционални нарушения, както и развитие, възстановяване, поддържане, промяна на ежедневните умения за самообслужване и трудова дейност.  Ерготерапевтът подпомага компенсирането на трайно увредени функции, чрез адаптиране на домашната, училищната и работната среда. Ерготерапевтичната интервенция има цел да осигури пълно и активно участие на хората с увреждания в обществото и да подобри качеството им на живот.

Комплексната програма по Ерготерапия и сензорна интеграция функционира от 2015 година, като до момента над 300 деца са преминали през нея. Подкрепата от ерготерапевт/сензорен терапевт се осъществява в оборудваните за целта 2 зали в сградата на РЦПППО София-град. Екипът към програмата включва ерготерапевти, сензорен терапевт, трудотерапевт, както и регулярна супервизия и консултации с психолог и логопед.

Как функционира програмата?

Програмата е краткосрочна /стандартно в рамките на 1 учебна година/ и е насочена към  комплексна подкрепа дете-родители–учител-специалист.

Стартира през месец октомври всяка учебна година с текуща група и приключва в края на май.

Основна цел е възможно най-много деца да получат достъп до Ерготерапия и сензорна терапия като част от подкрепата за личностно развитие.

Интензивността и целите на терапията се определят въз основа на прецизна оценка на потребности, среда и функциониране на всяко дете, включено в програмата.

Как да кандидатствате?

Задължително условие за кандидатстване е детето да има издадена актуална заповед за допълнителна подкрепа с включена подкрепа от ерготерапевт/сензорен терапевт / при липса може да бъде направена актуализация на заповедта или препоръка в плана за подкрепа от ЕПЛР за работа със сензорен терапевт/ерготерапевт, както и да посещава учебно заведение на територията на град София.

Всички желаещи могат да пускат заявление по образец до директора на РЦПППО-София-град в срок до края на месец май за всяка учебна година /на място или по електронен път/.

 ВАЖНО е да посочите телефон или електронна поща, на които можем да се свържем с Вас.

Документи за кандидатстване в програмите за учебната 2024/2025 година се приемат в периода 07.05.-31.05.2024 г. за деца в две възрастови групи:

3-6 години за Комплексната програма по Сензорна интеграция и ерготерапия

7-14 години за Програма по трудотерапия

Документи за участие в подбора са:

  1. Заявление от родител/настойник
  2. Копие на актуална заповед за допълнителна подкрепа
  3. Копие на план за подкрепа, в който е препоръчана работа със сензорен терапевт/ерготерапевт
  4. Копие на удостоверение за раждане
  5. Медицински документ, удостоверяващ, че участието в програмата няма противопоказания към състоянието на детето
  6. Декларация за обработка на лични данни.

Всички кандидати преминават през интервю през месец юни по график, за който всеки кандидат ще бъде информиран.

Резултатите от приема ще бъдат публикувани в периода 08-12.07.2024 г.

Комплексната програма по Сензорна интеграция и ерготерапия и Програмата по трудотерапия са напълно безплатни за децата и техните семейства.

Капацитетът е ограничен в рамките на 40 места.

Програмите имат краткосрочен характер в рамките на една учебна година за една възрастова група.

Бланка на заявлението и декларация за обработка на лични данни може да изтеглите от тук или:

Документите можете да подавате на administracia@rcsf.bg или лично в администрацията на РЦПППО – София-град на адрес: ул. Владово 1.

За повече информация: 02/8780234

Сподели тази новина

Прочетете нашите новини