Документи

На основание чл. 74 от Наредбата за приобщаващото образование, РЦПППO-София-град има готовност да осигури ресурсни учители, психолози и логопеди на деца и учениците със специални образователни потребности в детските градини и училища, които нямат изградени екипи за подкрепа на личностното развитие и не могат самостоятелно да осигурят допълнителна подкрепа за тези деца и ученици.

В тази връзка, директорите на детските градини и училища на територията на София-град  е необходимо да попълнят заявка за осигуряване на такива специалисти по образец и да ни я изпратят на ел.поща:  administracia@rcsf.bg

Декларации за обработване на предоставените лични данни

Във връзка с чл.145, ал.2, т.3 и т.4 и ал.3 от Наредба за приобщаващото образование, изискващи поддържане на информация за ресурсните учители и другите специалисти (логопеди, психолози/педагогически съветници и др.), помощници на учителя и координатори по общата и допълнителна подкрепа за личностно развитие, осъществяващи ресурсно подпомагане на децата и учениците със специални образователни потребности, назанчени към детската градна/училището е необходино директорите на детските градини и училищата, да подават актуална информация за специалистите, съдържаща имена, длъжност и телефон/e-mail за връзка с всеки специалист.

Информацията попълнена в Excel изпращайте на e-mail: rcsf@abv.bg

ОБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИ:

Карти за оценка на личностното развитие на дете/ученик със специални образователни потребности

ДОКУМЕНТИ ДО РЦПППО-СОФИЯ-ГРАД

ОДОБРЕНИЕ на оценката на ЕПЛР

(екип за подкрепа на личностно развитие oт детската градина/училището)

След оценка на индивидуалните потребности на децата и учениците със специални образователни потребности, ЕПЛР предлага на Регионалния екип за подкрепа за личностно развитие /РЕПЛР/ да одобри или неодобри извършената оценка, чрез заявление (Образец № 1) от директора на училището или детската градина;

ОСИГУРЯВАНЕ НА СПЕЦИАЛИСТ/И за оценка и формиране на ЕПЛР

В случай, че детската градина или училището не може да осигури някой от специалистите за извършване на оценката, директорът на детската градина или училището изпращат заявление (Образец № 2) за осигуряването им от РЦПППО, Държавен логопедичен център /ДЛЦ/, център за подкрепа за личностно развитие /ЦПЛР/ включително и центъра за специална образователна подкрепа /ЦСОП/ и др.

ОСИГУРЯВАНЕ НА ПЪЛЕН ЕКИП за оценка и одобрение от РЦПППО

В случай, че директорът на детската градина или училището не може да формира екипза оценка на индивидуалните потребности, в изпълнение на разпоредбите на чл. 190 ал. 3 т. 2 от ЗПУО, директорът на детската градина или училището изпраща заявление (Образец № 3) до директора на РЦПППО.

НЕСЪГЛАСИЕ с препоръка и ПОВТОРНА оценка

При несъгласие на родител/представителя на детето/ с оценката на ЕПЛР в училището или детската градина, той може да подаде заявление (Образец № 4) до директора на РЦПППО за повторна оценка на образователните потребности на детето или ученика. В този случай директорът на РПППО организира извършване на повторна оценка.

НАСОЧВАНЕ към Специални училища и ЦСОП

Регионалният екип за подкрепа на личностното развитие приема от родителя/лицето,което полага грижи за детето, или от директора на детската градина или училището заявление за насочване на детето/ученика със специални образователни потребности в

– специални училища за ученици със сензорни увреждания Образец 5 

– центрове за специална образователна подкрепа /ЦСОП/ Образец № 5А.

ОТЛАГАНЕ от 1 клас

РЕПЛР на децата и учениците със специални образователни потребности отлага по обективни причини от задължително обучение в първи клас за една учебна година деца със специални образователни потребности, след постъпило заявление (Образец № 6) от родителя/представителя на детето/лицето, което полага грижи за него.

ОЦЕНКА НА ПОТРЕБНОСТИТЕ от РЕПЛР за постъпване в детска градина по чл. 14

За оценка на потребностите от РЕПЛР на децата със специални образователни потребности, във връзка с чл. 14., ал. 6 от Наредбата за прием на деца в общинските детски градини и в подготвителните групи в общинските училища на територията на Столична община от родител/представител на детето/ се попълва заявление (Образец 7).

ЗАЯВЛЕНИЕ от родител за ОЦЕНКА НА ПОТРЕБНОСТИТЕ от РЕПЛР на дете/ученик със специални потребности
ЗАЯВЛЕНИЕ от родител за включване в СПЕЦИАЛНА ГРУПА в ДГ
ЗАЯВЛЕНИЕ от родител за подкрепа от специалисти от ЕПЛР и БОЛНИЧЕН УЧИТЕЛ на дете/ученик със специални потребности
НАСОЧВАНЕ след 7 клас (при ученици с качествени оценки)

За издаване на становище от Регионалния екип за подкрепа за личностното развитие за насочването на ученици със специални образователни потребности, които имат удостоверение за завършен VII клас, за продължаване на обучението им в профили и специалности от професии, които са съобразени с индивидуалните им потребности и здравословното им състояние се попълва заявление (Образец 8).

Документите, които се подават в срок от 4 до 21 май са: 

  • Срокът за подаване на документи за насочване след 7 клас е от 04.05.2020г. до 21.05.2020г. 
  • Пакетът с необходимите задължителни документи могат да се подават чрез системата за сигурно електронно връчване, с препоръчано писмо или по куриер.
  • Заявления могат да се изпращат и по електронна поща до РЦПППО–София-град на адрес: rcsf.re@gmail.com, а придружаващите документи на хартиен носител с препоръчано писмо или по куриер. При невъзможност да бъдат изпратени, следва да се представят в РЦПППО–София-град след приключване на извънредното положение.

*** Документи могат да се подават и на място в сградата на РЦПППО–София–град, ж.к. Слатина, ул. „Владово“ №1,  но само след предварително определен час на тел. 02/8780234.

Необходимите документи са:

  • Две заявления с подредени желания  -1. до председателя на Комисията за насочване  и 2. до директора на РЦПППО–София-град , като в заявленията се посочва задължително телефон за връзка с родител);
  • Оригинално медицинско свидетелство, издадено от общопрактикуващия лекар на ученика, за липса на противопоказания при кандидатстване по профил или по специалност от професия;
  • Копие на документи, съдържащи информация за здравословното състояние и социалното положение на детето, документи, издадени от съда, както и други документи, които имат отношение към обучението и образованието на ученика;
  • Копие на протокол от специализирана по профила на заболяването лекарска консултативна комисия и/или решение на териториална експертна лекарска комисия (ТЕЛК) и/или на Национална експертна лекарска комисия (НЕЛК) с приложена лична амбулаторна карта, съдържаща информация за проведени изследвания, консултации, епикризи и други, които удостоверяват заболяването.
  • Заповед за допълнителна подкрепа от директора на РЦПППО-София-град;
  • Декларация за обработване на личните данни /

Регионален екип за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците със СОП (ъ) прави преценка на потребностите, личните интереси, мотивацията и възможностите на ученика за продължаване на обучението му в профил или в специалност от професия в изпълнение на чл. 142, ал. 1 от Наредбата за приобщаващо образование и чл. 9, ал. 1 от Правилника за устройството и дейността на РЦПППО.

Директорът на РЦПППО изпраща становището на РЕПЛРДУСОП в РУО – София-град към Комисията за насочване на ученици с хронични заболявания, с физически и сензорни увреждания, със специални образователни потребности по чл. 120, ал. 7 от Закона за предучилищното и училищното образование, от домове за деца, лишени от родителска грижа, и от центровете за настаняване от семеен тип и ученици, настанени в приемни семейства.

Комисията не насочва ученици със специални образователни потребности, които ще получат свидетелство за завършено основно образование и съответно се оценяват с количествен показател.

 

ДОКУМЕНТИ ДО РЦПППО-СОФИЯ-ГРАД

ЗАКОН за предучилищното и училищното образование
Наредба за приобщаващото образование
Правилник за устройството и дейността на регионалните центрове за подкрепа на процеса на приобщаващото образование
Алгоритъм за взаимодействие между институциите в системата на предучилищното и училищно образование и дирекциите „социално подпомагане“ по отношение осигуряването на подкрепата за личностно развитие на децата и учениците