За нас

Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование е специализирано обслужващо звено на Министерство на образованието и науката за изпълнение на държавната политика за приобщаващо образование в област София-град.

Регионалният център предоставя методическа помощ на училищните екипи за подкрепа на личностното развитие и на екипите в детските градини на територията на Столична община.

В рамките на регионалния център функционира и регионален екип за подкрепа на личностното развитие на деца и ученици със специални образователни потребности.

РЦПППО-София-град е гарант за държавната политика в сферата на равния достъп до образование на територията на град София.
Центъра има следните държавно определени функции:

 • Оценка на специалните потребности
 • Предоставяне на подкрепа от ресурсен учител, логопед, психолог, социален работник или друг специалист
 • Одобряване на оценка
 • Повторна оценка
 • Други функции

На територията на РЦПППО-София-град функционират следните терапевтични програми: 

 • Програма по ерготерапия и сензорна интеграция 

 • Програма по кинезитерапия

 • Програма по трудотерапия и полезни умения

Previous slide
Next slide

Структура

Директор

Калоян Дамянов

Калоян Дамянов притежава докторска степен по специална педагогика със защитена дисертация на тема: "Създаване и организиране на подкрепяща среда в интеграцията на децата и учениците със специални образователни потребности", Той е магистър по социална работа с деца в риск и е завършил магистърска програма „Интеркултурен и екологичен мениджмънт в образованието” в Ca Foscari University, Италия. Магистър по логопедия. Завършил е стипендиантска програма на правителството на Сингапур за управление на образованието. Първи председател е на Националната асоциация на ресурсните учители в България и е хоноруван преподавател в няколко висши училища. От 2007 до 2016г е директор на ресурсни центровете за интегрираното обучение и възпитание на деца и ученици със специални образователни потребности. От август 2016г. е назначен за директор на Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование в София-град след спечелен конкурс. Калоян Дамянов е завършил обменна програма на Държавния департамент на САЩ за насърчаване на демокрацията. От 2017г. Калоян Дамянов е национален координатор за България на Европейската агенция за специални потребности и приобщаващо образование. Автор е на монографията: “Функционално оценяване в приобщаващото образование”.

nevena
Заместник-директор по учебната дейност

Невена Николова

Невена Николова е бакалавър и магистър по логопедия, а също притежава магистърска степен по детско-юношеска психология. Работила е като логопед, а в последствие заема длъжността заместник-директор по учебната дейност в Ресурсен център за подпомагане на интегрираното обучение на деца и ученици със специални образователни потребности-София-град. От август 2016г. е назначена за заместник-директор по учебната дейност на Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование-София-град. Невена Николова отговоря за координацията на регионалните центрове в страната.

Заместник-директор по учебната дейност

Мария Младенова

Мария Младенова е магистър по Логопедия от Софийски Университет "Св. Климент Охридски", магистър по Социална работа и медиация и бакалавър по Специална педагогика към Тракийски Университет - гр. Стара Загора. В сферата на ресурсното подпомагане започва като ресурсен учител от 2005 г. в Ресурсен център Стара Загора, а в 2014г. към РЦПИОВДУСОП - София-град. От 2016г. координира дейността на регионалните екипи от район Център 2 на Регионален център за подкрепа на процеса за приобщаващо образование – София-град. От ноември 2017г. е назначена за заместник-директор по учебната дейност на Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование-София-град и координира дейността на регионалния екип за подкрепа на личностното развитие на децата и учениците със специални образователни потребности.

Заместник-директор по учебната дейност

Калина Христова

Калина Христова е магистър по психология и притежава множество квалификации в сферата на диагностиката, консултирането и терапията на деца и ученици със специални образователни потребности. Калина Христова е консултант в сферата на деинституционализацията. Работила е като психолог в Ресурсен център-Враца и член на Екип за комплексно педагогическо оценяване към РИО-Враца. От няколко години работи и с деца в конфликт със закона. Има значителен опит с проекти свързани с европейска мобилност на учители и ресурсни специалисти. Калина Христова владее френски и английски език. От септември 2018 г. е назначена за заместник-директор по учебната дейност на Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование-София-град и отговаря за националните и международни програми и проекти, Еразъм+, контакти с висши учебни заведения и НПО.

Заместник-директор по административно-стопанската дейност

Лиляна Минкова

Лилияна Минкова е магистър по счетоводство и контрол. Притежава магистърска степен и по управление на образованието. Има опит в държавната администрация на различни длъжности в сферата на образованието. Притежава множество квалификации в сферата на делигираните бюджети и управлението на човешките ресурси. От септември 2014г. е назначена на длъжност заместник-директор по административно-стопанската дейност на Ресурсен център-София-град, а от август 2016г. за заместник-директор по стопанската дейност на Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование-София-град.

Image-web-blindspotbg-013
Координатор на Сектор „Методическа дейност, оценка и насочване за допълнителна подкрепа за личностно развитие“

Татяна Танова-Пени

Татяна Танова-Пени е бакалавър и магистър по Логопедия от Софийския университет „Св.Климент Охридски“. В сферата на ресурсното подпомагане започва като ресурсен учител от 2009 г. От 2015 г. работи като логопед и координира дейността на регионалните екипи от район Изток, Юг, Център 1. През 2018 г. и с влизането на Правилник за устройството и дейността на Регионалните центрове изпълнява функциите на Координатор на Сектор "Методическа дейност, оценка и насочване за допълнителна подкрепа за личностно развитие" към Регионален център-София-град.

Координатор на Сектор „Ресурсно подпомагане и прилагане на терапевтични програми на деца и ученици със специални образователни потребности“

Лилия Кисьова

Лилия Кисьова притежава докторска степен по специална педагогика със защитена дисертация на тема: "Формиране на нагласи у общообразователния учител към деца с умствена изостаналост" в СУ "Св. Климент Охридски", завършила е висше образование по Социална педагогика, има магистърска степен по Ерготерапия на деца и възрастни с нарушения. Работи като ресурсен учител от 2015 г. От месец юни 2019 година изпълнява функциите на Координатор на Сектор „Ресурсно подпомагане и прилагане на терапевтични програми на деца и ученици със специални образователни потребности“ на Регионален център за подкрепа на процеса за приобщаващо образование – София-град.

Главен счетоводител

Анастасия Антова

Регионален екип

РЕГИОНАЛНИ ЕКИПИ ЗА ПОДКРЕПА НА ЛИЧНОСТНОТО РАЗВИТИЕ /РЕПЛР/  на децата и учениците със специални образователни потребности. 

В състава на екипите се включват ресурсни учители, специални педагози, включително от центровете за специална образователна подкрепа, психолози, логопеди и други специалисти при необходимост, както и представители на регионалните управления на образованието.

Регионалният екип се създава със заповед на директора на регионалния център до 15.09. и работи целогодишно;

 

Ръководители на Екипа

Анелия Апостолова – старши експерт по приобщаващо образование в РУО – София-град

Силвия Пеева – старши експерт по приобщаващо образование в РУО – София-град

 

Челнове на Екипа

Координатор на сектор „Методическа дейност, оценка и насочване за допълнителна подкрепа за личностно развитие“– Татяна Танова-Пени

 

Психолози

Ана Ганчева-Александрова

Ваня Рачева

Елена Найденова

Петя Варчева

Светослав Арнаудов

Цветомира Ангелова

 

Логопеди

Величка Иванова

Димитър Петрунов

Мария Игнатова

Светломира Щерянова

Теодора Нончева

 

Ресурсни учители

Борислав Гюрев

Калина Секулова

Марина Жеркова-Арнаутска

Светлана Бойчева

Силвия Аргирова

Николай Бонев

 

Рехабилитатор на слуха и говора

Анна Динчева

Таня Иванова

 

Учител на деца и ученици с нарушено зрение

Виктория Огородник

 

Сензорен терапевт

Анна Динчева

 

Ерготерапевт

Деница Димитрова

 

Основните функции на РЕПЛР са:

 • Одобрява или не одобрява предоставянето на допълнителна подкрепа след оценка от екип за подкрепа на личностното развитие /ЕПЛР/ в детската градина/училището ; 
 • Извършва оценка на деца и ученици със специални образователни потребности при невъзможност за формиране на ЕПЛР в детската градина/училището;
 • Организира повторна оценка при несъгласие на родителя с оценката от ЕПЛР;
 • Извършва оценка за насочване за обучение в специалните училища;
 • Подпомага процеса на осигуряване на допълнителна подкрепа;
 • Предоставя методическа подкрепа;
 • Информира родителите за възможностите за продължаване на образованието или за придобиване на професионална квалификация на учениците със специални образователни потребности след VІІ и Х клас;
 • Извършва преценка за обучението на ученик, настанен в болница;
 • Отлага от задължително обучение в 1 клас за не повече от 1 учебна година.