За нас

Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование е специализирано обслужващо звено на Министерство на образованието и науката за изпълнение на държавната политика за приобщаващо образование в област София-град.

Регионалният център предоставя методическа помощ на училищните екипи за подкрепа на личностното развитие и на екипите в детските градини на територията на Столична община.

В рамките на регионалния център функционира и регионален екип за подкрепа на личностното развитие на деца и ученици със специални образователни потребности.

РЦПППО-София-град е гарант за държавната политика в сферата на равния достъп до образование на територията на град София.
Центъра има следните държавно определени функции:

 • Оценка на специалните потребности
 • Предоставяне на подкрепа от ресурсен учител, логопед, психолог, социален работник или друг специалист
 • Одобряване на оценка
 • Повторна оценка
 • Други функции

На територията на РЦПППО-София-град функционират следните терапевтични програми: 

 • Програма по ерготерапия и сензорна интеграция 

 • Програма по кинезитерапия

 • Програма по трудотерапия и полезни умения

Previous slide
Next slide

Структура

Директор

Калоян Дамянов

Калоян Дамянов е директор на Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование-София град. Той е национален координатор на Европейската агенция за специални потребности и приобщаващо образование за България. Редовен преподавател в Софийски университет “Св.Климент Охридски”. Завършил е бакалавърска, магистърска и докторска степен по специална педагогика. Има защитена дисертация на тема: “Създаване и организиране на подкрепяща среда в интеграцията на децата и учениците със специални образователни потребности” от 2012 година с научен ръководител проф. дпн Владимир Радулов. Завършил е обменната програма на Държавния департамент на САЩ за насърчаване на демокрацията и развитието на общности. Стипендиант на правителството на Сингапур в програма за качество на образованието. Калоян Дамянов е един от основателите на Национална асоциация на ресурсните учители.

nevena
Заместник-директор по учебната дейност

Невена Николова

Невена Николова е бакалавър и магистър по логопедия, а също притежава магистърска степен по детско-юношеска психология. Работила е като логопед, а в последствие заема длъжността заместник-директор по учебната дейност в Ресурсен център за подпомагане на интегрираното обучение на деца и ученици със специални образователни потребности-София-град.
От август 2016г. е назначена за заместник-директор по учебната дейност на Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование-София-град. Невена Николова отговоря за координацията на регионалните центрове в страната.
В Софийски университет "Св. Климент Охридски" завършва магистърската програма по "Жестов език в образованието".

Заместник-директор по учебната дейност

Мария Младенова

Мария Младенова е магистър по "Логопедия" и "Приобщаващо образование" от Софийски Университет "Св. Климент Охридски". Магистър е по "Социална работа и медиация" и е бакалавър по "Специална педагогика" към Тракийски Университет - гр. Стара Загора.
В сферата на ресурсното подпомагане започва като ресурсен учител от 2005 г. в Ресурсен център Стара Загора, а в 2014г. към РЦПИОВДУСОП - София-град.
От 2016г. работи като логопед и координира дейността на регионалните екипи от район Център 2 на Регионален център за подкрепа на процеса за приобщаващо образование – София-град.
От ноември 2017г. е назначена за заместник-директор по учебната дейност на Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование-София-град и координира дейността на регионалния екип за подкрепа на личностното развитие на децата и учениците със специални образователни потребности.

Заместник-директор по учебната дейност

Калина Христова

Калина Христова е магистър по психология и притежава множество квалификации в сферата на диагностиката, консултирането и терапията на деца и ученици със специални образователни потребности. Калина Христова е консултант в сферата на деинституционализацията. Работила е като психолог в Ресурсен център-Враца и член на Екип за комплексно педагогическо оценяване към РИО-Враца. От няколко години работи и с деца в конфликт със закона. Има значителен опит с проекти свързани с европейска мобилност на учители и ресурсни специалисти. Калина Христова владее френски и английски език. От септември 2018 г. е назначена за заместник-директор по учебната дейност на Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование-София-град и отговаря за националните и международни програми и проекти, Еразъм+, контакти с висши учебни заведения и НПО.

Заместник-директор по административно-стопанската дейност

Лиляна Минкова

Лилияна Минкова е магистър по счетоводство и контрол. Притежава магистърска степен и по управление на образованието. Има опит в държавната администрация на различни длъжности в сферата на образованието. Притежава множество квалификации в сферата на делигираните бюджети и управлението на човешките ресурси. От септември 2014г. е назначена на длъжност заместник-директор по административно-стопанската дейност на Ресурсен център-София-град, а от август 2016г. за заместник-директор по стопанската дейност на Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование-София-град.

Image-web-blindspotbg-013
Координатор на Сектор „Методическа дейност, оценка и насочване за допълнителна подкрепа за личностно развитие“

Татяна Танова-Пени

Татяна Танова-Пени е бакалавър и магистър по Логопедия от Софийския университет „Св.Климент Охридски“. В сферата на ресурсното подпомагане започва като ресурсен учител от 2009 г. От 2015 г. работи като логопед и координира дейността на регионалните екипи от район Изток, Юг, Център 1. През 2018 г. и с влизането на Правилник за устройството и дейността на Регионалните центрове изпълнява функциите на Координатор на Сектор "Методическа дейност, оценка и насочване за допълнителна подкрепа за личностно развитие" към Регионален център-София-град.
Татяна Пени е магистър по "Приобщаващо образование" от Софийски университет "Св. Климент Охридски"

Координатор на Сектор „Ресурсно подпомагане и прилагане на терапевтични програми на деца и ученици със специални образователни потребности“

Лилия Кисьова

Лилия Кисьова притежава докторска степен по специална педагогика със защитена дисертация на тема: "Формиране на нагласи у общообразователния учител към деца с умствена изостаналост" в СУ "Св. Климент Охридски", завършила е висше образование по Социална педагогика, има магистърска степен по Ерготерапия на деца и възрастни с нарушения. Работи като ресурсен учител от 2015 г. От месец юни 2019 година изпълнява функциите на Координатор на Сектор „Ресурсно подпомагане и прилагане на терапевтични програми на деца и ученици със специални образователни потребности“ на Регионален център за подкрепа на процеса за приобщаващо образование – София-град.

Главен счетоводител

Регионален екип

РЕГИОНАЛНИ ЕКИПИ ЗА ПОДКРЕПА НА ЛИЧНОСТНОТО РАЗВИТИЕ /РЕПЛР/  на децата и учениците със специални образователни потребности. 

В състава на екипите се включват ресурсни учители, специални педагози, включително от центровете за специална образователна подкрепа, психолози, логопеди и други специалисти при необходимост, както и представители на регионалните управления на образованието.

Регионалният екип се създава със заповед на директора на регионалния център до 15.09. и работи целогодишно;

Ръководители на Екипа

 • Анелия Апостолова – старши експерт по приобщаващо образование в РУО – София-град

Членове на Екипа

Координатор на сектор „Методическа дейност, оценка и насочване за допълнителна подкрепа за личностно развитие“

 • Татяна Танова-Пени

Психолози:

 • Александър Кръстев
 • Владимир Димитров
 • Елена Найденова
 • Калина Бахчисарайцева
 • Мариета Цветкова
 • Светослав Арнаудов
 • Симона Пенева
 • Цветомира Ангелова

Логопеди

 • Борислава Делибалтова
 • Величка Иванова
 • Катерина Тодорова
 • Светломира Щерянова
 • Теодора Нончева
 • Юлия Димова

Ресурсни учители

 • Борислав Гюрев
 • Божидар Йорданов
 • Ивона Енчева
 • Калина Секулова
 • Христина Недкова
 • Цветелина Драгова-Георгиева

Рехабилитатор на слуха и говора

 • Ана Динчева /сензорен терапевт
 • Таня Иванова

Учител на деца и ученици с нарушено зрение

 • Виктория Огородник

Ерготерапевти

 • Деница Димитрова
 • Елица Георгиева

Основните функции на РЕПЛР са:

 • Одобрява или не одобрява предоставянето на допълнителна подкрепа след оценка от екип за подкрепа на личностното развитие /ЕПЛР/ в детската градина/училището ; 
 • Извършва оценка на деца и ученици със специални образователни потребности при невъзможност за формиране на ЕПЛР в детската градина/училището;
 • Организира повторна оценка при несъгласие на родителя с оценката от ЕПЛР;
 • Извършва оценка за насочване за обучение в специалните училища;
 • Подпомага процеса на осигуряване на допълнителна подкрепа;
 • Предоставя методическа подкрепа;
 • Информира родителите за възможностите за продължаване на образованието или за придобиване на професионална квалификация на учениците със специални образователни потребности след VІІ и Х клас;
 • Извършва преценка за обучението на ученик, настанен в болница;
 • Отлага от задължително обучение в 1 клас за не повече от 1 учебна година.

Специалисти в сектор Ресурсно подпомагане и прилагане на терапевтични програми за деца и ученици със специални образователни потребности:

Психолози

 • Андреан Петров
 • Ваня Рачева
 • Вася Чапкънова
 • Величка Ташева
 • Весела Димитрова
 • Виолета Ралчева
 • Златина Иванова
 • Мариана Банчева
 • Мариета Цветкова
 • Мила Калоферова
 • Паулина Петрова
 • Светослав Арнаудов
 • Станислав Зашев
 • Филип Петров

Логопеди

 • Виктория Колева
 • Владимир Михов
 • Вяра Бабова
 • Гергана Стоянова
 • Даниела Трайкова
 • Диляна Илиева-Георгиева
 • Димитър Петрунов
 • Ива Иванова
 • Любомир Тодоров
 • Мариета Бъсина-Георгиева
 • Марислава Жулина
 • Мария Лилова
 • Петра Накова
 • Северина Ценова
 • Теодора Павлова

Ресурсни учители

 • Анастасия Атанасова
 • Анелия Николова
 • Анна Йорданова
 • Антония Вачева
 • Антония Делчева
 • Антония Каяджиева
 • Ася Гергинова
 • Ахинора Рачинска
 • Венета Георгиева
 • Венцислав Черийски
 • Вера Григорова
 • Вера Добрева
 • Веселина Бонкина
 • Виктория Николова
 • Виктория Пенчева
 • Владимир Михов
 • Галя Мадарова
 • Галя Мийкова
 • Гергана Митова
 • Гергана Партенова
 • Денислав Цукровски
 • Десислава Ангелова
 • Десислава Василева
 • Десислава Консулова
 • Джевдет Синеков
 • Джуние Иланска
 • Диана Костадинова
 • Димитър Стойчев
 • Добромира Ташева
 • Донка Наумова
 • Ева-Мария Стоянова
 • Евелина Мавродиева-Щуцман
 • Елена Баракова
 • Елена Кирилова
 • Емил Михайлов
 • Емил Стоичков
 • Ива Добрева
 • Ивана Евстатиева
 • Ивана Машарова
 • Иванка Георгиева
 • Ирина Йорданова
 • Йонка Каракашева
 • Йорданка Калинова
 • Капка Николова
 • Кирил Иванов
 • Кристия Иванова
 • Латинка Гъркова
 • Лиляна Дялкова
 • Лора Найденова
 • Любка Стефанова
 • Мариана Топалова
 • Мария Минкова
 • Мартин Стоянов
 • Мартин Христов
 • Мая Гешева
 • Миглена Димитрова
 • Миглена Фудулска-Събева
 • Мила Котарова
 • Младенка Каменова
 • Надежда Винчева
 • Надежда Дошева
 • Надежда Дянкова-Маринова
 • Натали Фильовска
 • Наталия Костова
 • Никол Пиралкова
 • Нина Дундова
 • Нина Илиева
 • Олга Янкова
 • Оля Цветанова
 • Петя Атанасова
 • Петя Димитрова
 • Рени Мутафчийска
 • Светла Гавазова
 • Светла Паунова
 • Светлана Бойчева
 • Светлана Ганчева
 • Светлана Малчев
 • Силвия Аргирова
 • Силвия Симеонова-Иванова
 • Синан Кеманджъ
 • София Табакова
 • Стефани Минева
 • Стиляна Сиракова
 • Таня Лесева
 • Татяна Бумбарова
 • Теодора Йотова
 • Теодора Павлова
 • Теодора Янакиева
 • Тихомира Тодорова
 • Христина Иванова
 • Цветана Попова
 • Цветанка Радославова
 • Цветелина Ангелова

Арт / Трудотерапевт

 • Благой Шопов
 • Галя Мийкова

Вачеваа