За нас

Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование е специализирано обслужващо звено на Министерство на образованието и науката за изпълнение на държавната политика за приобщаващо образование в област София-град.

Регионалният център предоставя методическа помощ на училищните екипи за подкрепа на личностното развитие и на екипите в детските градини на територията на Столична община.

В рамките на регионалния център функционира и регионален екип за подкрепа на личностното развитие на деца и ученици със специални образователни потребности.

РЦПППО-София-град е гарант за държавната политика в сферата на равния достъп до образование на територията на град София.
Центъра има следните държавно определени функции:

 • Оценка на специалните потребности
 • Предоставяне на подкрепа от ресурсен учител, логопед, психолог, социален работник или друг специалист
 • Одобряване на оценка
 • Повторна оценка
 • Други функции

На територията на РЦПППО-София-град функционират следните терапевтични програми: 

 • Програма по ерготерапия и сензорна интеграция 

 • Програма по кинезитерапия

 • Програма по трудотерапия и полезни умения

Previous slide
Next slide

Структура

Директор

Калоян Дамянов

Калоян Дамянов притежава докторска степен по специална педагогика със защитена дисертация на тема: "Създаване и организиране на подкрепяща среда в интеграцията на децата и учениците със специални образователни потребности", Той е магистър по социална работа с деца в риск и е завършил магистърска програма „Интеркултурен и екологичен мениджмънт в образованието” в Ca Foscari University, Италия. Магистър по логопедия. Завършил е стипендиантска програма на правителството на Сингапур за управление на образованието. Първи председател е на Националната асоциация на ресурсните учители в България и е хоноруван преподавател в няколко висши училища. От 2007 до 2016г е директор на ресурсни центровете за интегрираното обучение и възпитание на деца и ученици със специални образователни потребности. От август 2016г. е назначен за директор на Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование в София-град след спечелен конкурс. Калоян Дамянов е завършил обменна програма на Държавния департамент на САЩ за насърчаване на демокрацията. От 2017г. Калоян Дамянов е национален координатор за България на Европейската агенция за специални потребности и приобщаващо образование. Автор е на монографията: “Функционално оценяване в приобщаващото образование”.

nevena
Заместник-директор по учебната дейност

Невена Николова

Невена Николова е бакалавър и магистър по логопедия, а също притежава магистърска степен по детско-юношеска психология. Работила е като логопед, а в последствие заема длъжността заместник-директор по учебната дейност в Ресурсен център за подпомагане на интегрираното обучение на деца и ученици със специални образователни потребности-София-град. От август 2016г. е назначена за заместник-директор по учебната дейност на Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование-София-град. Невена Николова отговоря за координацията на регионалните центрове в страната.

Заместник-директор по учебната дейност

Мария Младенова

Мария Младенова е магистър по Логопедия от Софийски Университет "Св. Климент Охридски", магистър по Социална работа и медиация и бакалавър по Специална педагогика към Тракийски Университет - гр. Стара Загора. В сферата на ресурсното подпомагане започва като ресурсен учител от 2005 г. в Ресурсен център Стара Загора, а в 2014г. към РЦПИОВДУСОП - София-град. От 2016г. координира дейността на регионалните екипи от район Център 2 на Регионален център за подкрепа на процеса за приобщаващо образование – София-град. От ноември 2017г. е назначена за заместник-директор по учебната дейност на Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование-София-град и координира дейността на регионалния екип за подкрепа на личностното развитие на децата и учениците със специални образователни потребности.

Заместник-директор по учебната дейност

Калина Христова

Калина Христова е магистър по психология и притежава множество квалификации в сферата на диагностиката, консултирането и терапията на деца и ученици със специални образователни потребности. Калина Христова е консултант в сферата на деинституционализацията. Работила е като психолог в Ресурсен център-Враца и член на Екип за комплексно педагогическо оценяване към РИО-Враца. От няколко години работи и с деца в конфликт със закона. Има значителен опит с проекти свързани с европейска мобилност на учители и ресурсни специалисти. Калина Христова владее френски и английски език. От септември 2018 г. е назначена за заместник-директор по учебната дейност на Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование-София-град и отговаря за националните и международни програми и проекти, Еразъм+, контакти с висши учебни заведения и НПО.

Заместник-директор по административно-стопанската дейност

Лиляна Минкова

Лилияна Минкова е магистър по счетоводство и контрол. Притежава магистърска степен и по управление на образованието. Има опит в държавната администрация на различни длъжности в сферата на образованието. Притежава множество квалификации в сферата на делигираните бюджети и управлението на човешките ресурси. От септември 2014г. е назначена на длъжност заместник-директор по административно-стопанската дейност на Ресурсен център-София-град, а от август 2016г. за заместник-директор по стопанската дейност на Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование-София-град.

Image-web-blindspotbg-013
Координатор на Сектор „Методическа дейност, оценка и насочване за допълнителна подкрепа за личностно развитие“

Татяна Танова-Пени

Татяна Танова-Пени е бакалавър и магистър по Логопедия от Софийския университет „Св.Климент Охридски“. В сферата на ресурсното подпомагане започва като ресурсен учител от 2009 г. От 2015 г. работи като логопед и координира дейността на регионалните екипи от район Изток, Юг, Център 1. През 2018 г. и с влизането на Правилник за устройството и дейността на Регионалните центрове изпълнява функциите на Координатор на Сектор "Методическа дейност, оценка и насочване за допълнителна подкрепа за личностно развитие" към Регионален център-София-град.

Координатор на Сектор „Ресурсно подпомагане и прилагане на терапевтични програми на деца и ученици със специални образователни потребности“

Лилия Кисьова

Лилия Кисьова притежава докторска степен по специална педагогика със защитена дисертация на тема: "Формиране на нагласи у общообразователния учител към деца с умствена изостаналост" в СУ "Св. Климент Охридски", завършила е висше образование по Социална педагогика, има магистърска степен по Ерготерапия на деца и възрастни с нарушения. Работи като ресурсен учител от 2015 г. От месец юни 2019 година изпълнява функциите на Координатор на Сектор „Ресурсно подпомагане и прилагане на терапевтични програми на деца и ученици със специални образователни потребности“ на Регионален център за подкрепа на процеса за приобщаващо образование – София-град.

Главен счетоводител

Анастасия Антова

Регионален екип

РЕГИОНАЛНИ ЕКИПИ ЗА ПОДКРЕПА НА ЛИЧНОСТНОТО РАЗВИТИЕ /РЕПЛР/  на децата и учениците със специални образователни потребности. 

В състава на екипите се включват ресурсни учители, специални педагози, включително от центровете за специална образователна подкрепа, психолози, логопеди и други специалисти при необходимост, както и представители на регионалните управления на образованието.

Регионалният екип се създава със заповед на директора на регионалния център до 15.09. и работи целогодишно;

Ръководители на Екипа

Анелия Апостолова – старши експерт по приобщаващо образование в РУО – София-град

Силвия Пеева – старши експерт по приобщаващо образование в РУО – София-град

Членове на Екипа

Координатор на сектор „Методическа дейност, оценка и насочване за допълнителна подкрепа за личностно развитие“

Татяна Танова-Пени

Психолози

Александър Кръстев

Ана Ганчева-Александрова

Ваня Рачева

Владимир Димитров

Елена Найденова

Светослав Арнаудов

Цветомира Ангелова

Мила Калоферова

Калина Бахчисарайцева


Логопеди

Величка Иванова

Димитър Петрунов

Мария Игнатова

Светломира Щерянова

Теодора Нончева

Вяра Бабова

Марислава Жулина

Мариета Бъсина-Георгиева


Ресурсни учители

Борислав Гюрев

Калина Секулова

Марина Жеркова-Арнаутска

Светлана Бойчева

Силвия Аргирова

Десислава Консулова

Таня Лесева


Рехабилитатор на слуха и говора

Анна Динчева

Таня Иванова

Учител на деца и ученици с нарушено зрение

Виктория Огородник

Сензорен терапевт

Анна Динчева

Ерготерапевт

Деница Димитрова

Арт / Трудотерапевт

Благой Шопов

Галя Мийкова


Основните функции на РЕПЛР са:

 • Одобрява или не одобрява предоставянето на допълнителна подкрепа след оценка от екип за подкрепа на личностното развитие /ЕПЛР/ в детската градина/училището ; 
 • Извършва оценка на деца и ученици със специални образователни потребности при невъзможност за формиране на ЕПЛР в детската градина/училището;
 • Организира повторна оценка при несъгласие на родителя с оценката от ЕПЛР;
 • Извършва оценка за насочване за обучение в специалните училища;
 • Подпомага процеса на осигуряване на допълнителна подкрепа;
 • Предоставя методическа подкрепа;
 • Информира родителите за възможностите за продължаване на образованието или за придобиване на професионална квалификация на учениците със специални образователни потребности след VІІ и Х клас;
 • Извършва преценка за обучението на ученик, настанен в болница;
 • Отлага от задължително обучение в 1 клас за не повече от 1 учебна година.