СПЕЦИАЛИСТИ

В Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващо образование София-град работи екип от квалифицирани специалисти:

  • ресурсни учители
  • логопеди
  • психолози
  • рехабилитатори на слуха и говора
  • педагог на зрително затруднени деца
  • сензорен терапевт
  • ерготерапевт
  • кинезитерапевт
  • рехабилитатор
  • трудотерапевт