Включване в Комплексната програма по ерготерапия и сензорна интеграция

Започна прием на заявки за включване на деца със специални потребности в Комплексната програма по ерготерапия и сензорна интеграция към РЦПППО София-град, подали заявления в срок и одобрени след проведено интервю.

Директорът на образователната институция изпраща ЗАЯВКА до директора на Регионален център-София-град за осигуряването на допълнителна подкрепа от специалисти от програмата.

Задължително условие за включване е детето да посещава образователна институция на територията на град София и да има издадена актуална заповед за допълнителна подкрепа с включена подкрепа от ерготерапевт/сензорен терапевт /при необходимост може да бъде направена нова оценка и актуализация на заповедта/.

Заявка за Комплексна програма по ерготерапия и сензорна интеграция


Комплексната програма по Ерготерапия и сензорна интеграция функционира от 2015 година, като до момента над 300 деца са преминали през нея. Подкрепата от ерготерапевт/сензорен терапевт се осъществява в оборудваните за целта 2 зали в сградата на РЦПППО София-град. Екипът към програмата включва ерготерапевти, сензорен терапевт, трудотерапевт, както и регулярна супервизия и консултации с психолог и логопед .

Как функционира програмата?

Програмата е краткосрочна /стандартно в рамките на 1 учебна година/ и е насочена към  комплексна подкрепа дете-родители–учител-специалист.

Стартира през месец октомври всяка учебна година с текуща група и приключва в края на май.

Основна цел е възможно най-много деца да получат достъп до Ерготерапия и сензорна терапия като част от подкрепата за личностно развитие.

Интензивността и целите на терапията се определят въз основа на прецизна оценка на потребности, среда и функциониране на всяко дете, включено в програмата.

Как да кандидатствате?

Задължително условие за кандидатстване е детето да има издадена актуална заповед за допълнителна подкрепа с включена подкрепа от ерготерапевт/сензорен терапевт /при липса може да бъде направена актуализация на заповедта, както и да посещава учебно заведение на територията на град София.

Всички желаещи могат да пускат заявление в свободен текст до Директора на РЦПППО-София-град в срок до 30.05 всяка учебна година /на място или по електронен път/.

 ВАЖНО е да посочите телефон или електронна поща, на които можем да се свържем с Вас.

В началото на месец юни се провеждат срещи с всички кандидатствали и се извежда класиране на приетите.

Ръководител на програмата: Анна Динчева – 0897250115

Сподели тази новина

Прочетете нашите новини

Насочване след 7 клас

ВАЖНО! април 29, 2020 Изх. №РУО1-9161/28.04.2020 г. Комисия за насочване на ученици с хронични заболявания, с физически и сензорни увреждания, със специални образователни потребности по

ПРОЧЕТИ ОЩЕ »

Калоян Дамянов участва в Национална конференция на тема: “Споделяне на успешни практики в областта на приобщаващото образование и обучение по време на пандемия”

Участие в Национална конференция на тема: “Споделяне на успешни практики в областта на приобщаващото образование и обучение по време на пандемия” в Центъра за развитие

ПРОЧЕТИ ОЩЕ »