СТЪПКА ПО СТЪПКА ОТ УЧИЛИЩЕ КЪМ ПАЗАРА НА ТРУДА

На 19.02.2019 г, в заключителната фаза на проект „Стъпка по стъпка от училище към пазара на труда“ /ЕДС, програма „Еразъм +“, се проведе кръгла маса на тема:“Младежта в действие: личностно и професионално ориентиране“. Екипът на НАРУ, заедно с доброволците Бора и Синан(Турция) представиха пред специалисти от РЦПППО-София-град работата по проекта през изминалите 10 месеца. Фокусът беше върху добрите практики и резултатите от дейностите по проекта. Целта на проекта бе развиване у младежите умения за по-плавен и качествен преход към пазара на труда след завършване; включването на ученици с риск от социална маргинализация и насърчаване на междукултурния диалог. Отчетено бе подобряване на нагласите за професионална реализация и чувството за инициативност при младите хора. В мероприятието взеха участие както специалисти в сферата на приобщаващото образование, така и учители, ученици, представители на други НПО, работещи в сферата на социалното предприемачество и кариерното ориентиране. Екипът на НАРУ продължава своята работа по формирането на знания и умения за подкрепа на младежката заетост и мотивация за професионална реализация на младежи от малцинствата и младежи в риск от отпадане от образователната система.

След събитието специалистите от Регионален център-София-град получиха допълнителна информация за членство в Националната Асоциалия на Ресурсните Учители /НАРУ/ и възможностите за участие и включване в бъдещи проекти и различни младежки дейности.

Сподели тази новина
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email

Прочетете нашите новини

Обучение на тема: ,,Разработване на планове за допълнителна подкрепа при ресурсно подпомагане на деца и ученици със специални образователни потребности“

Днес се проведе обучението на тема: ,,Разработване на планове за допълнителна подкрепа при ресурсно подпомагане на деца и ученици със специални образователни потребности“ – за

ПРОЧЕТИ ОЩЕ »

НАСОЧВАНЕ СЛЕД 7 КЛАС

ВАЖНО! април 29, 2020 Изх. №РУО1-9161/28.04.2020 г. Комисия за насочване на ученици с хронични заболявания, с физически и сензорни увреждания, със специални образователни потребности по

ПРОЧЕТИ ОЩЕ »