СТЪПКА ПО СТЪПКА ОТ УЧИЛИЩЕ КЪМ ПАЗАРА НА ТРУДА

На 19.02.2019 г, в заключителната фаза на проект „Стъпка по стъпка от училище към пазара на труда“ /ЕДС, програма „Еразъм +“, се проведе кръгла маса на тема:“Младежта в действие: личностно и професионално ориентиране“. Екипът на НАРУ, заедно с доброволците Бора и Синан(Турция) представиха пред специалисти от РЦПППО-София-град работата по проекта през изминалите 10 месеца. Фокусът беше върху добрите практики и резултатите от дейностите по проекта. Целта на проекта бе развиване у младежите умения за по-плавен и качествен преход към пазара на труда след завършване; включването на ученици с риск от социална маргинализация и насърчаване на междукултурния диалог. Отчетено бе подобряване на нагласите за професионална реализация и чувството за инициативност при младите хора. В мероприятието взеха участие както специалисти в сферата на приобщаващото образование, така и учители, ученици, представители на други НПО, работещи в сферата на социалното предприемачество и кариерното ориентиране. Екипът на НАРУ продължава своята работа по формирането на знания и умения за подкрепа на младежката заетост и мотивация за професионална реализация на младежи от малцинствата и младежи в риск от отпадане от образователната система.

След събитието специалистите от Регионален център-София-град получиха допълнителна информация за членство в Националната Асоциалия на Ресурсните Учители /НАРУ/ и възможностите за участие и включване в бъдещи проекти и различни младежки дейности.

Сподели тази новина

Прочетете нашите новини

Осигуряване на специалисти за допълнителна подкрепа за учебната 2023/2024 година

РЦПППO-София-град започна прием на заявки за осигуряване на ресурсни учители, психолози, логопеди и други специалисти за работа с деца и ученици със специални образователни потребности

ПРОЧЕТИ ОЩЕ »

Специалисти на Регионален център-София-град участваха в обучение за прилагане на Скрининг-тест при деца от 3-3.6години

Специалисти на Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование-София град участваха в двудневно обучение на тема: „Прилагане на скрининг тест при деца от

ПРОЧЕТИ ОЩЕ »

Онлайн дискусия организирана от Българското училище за политика „Димитър Паница“

На 20.04.2022 г. Калина Христова-ЗДУД и Ана Ганчева-Александрова – психолог от Регионален център-София-град участваха в групова онлайн дискусия с представители на съдебната, образователната и социалната система, правоприлагащи

ПРОЧЕТИ ОЩЕ »