Регионален център-София-град е съорганизатор на международен форум за жестов език

На 12-14.10.2022 г. в София се проведе международна научна конференция „Жестовият език в образованието и науката“. Организатори на събитието са Министерство на образованието и науката, Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование – София-град и deaf.bg. 

Формуът събра на едно място предтавители на академичната общност, специалисти от Регионалните центрове, специалните училища за деца и ученици с увреден слух и членове на глухата общност от цялата страна и Германия, САЩ и Канада. 

Приветствие към присъстващите отправи г-жа Мария Гайдарова – заместник-министър на образованието и науката и г-жа Грета Ганчева – директор на дирекция „Приобщаващо образование, МОН и г-жа Анна Стойкова от Столичен общински съвет.

Начало на форума поставиха г-жа Грета Ганчева и г-жа Бояна Алексов – главен експерт в дирекция „Приобщаващо образование“ на МОН с темата „Законът за българския жестов език – успешна реализация на водеща политика на Министерството на образованието и науката“.

В рамките на трите дни на конференцията бяха представени и теми, широко обхващащи спецификата на жестовия език, а именно: 

Проф. Катлийн Ууд, проф. Мелиса Херциг, д-р Тауни Холмс и д-р Ардаван Гити от Галодет университет, САЩ представиха темите „Съпоставяне правата на жестовите езици“, Ползите за мозъка от жестовия език – увеличаване на социалния и академичен потенциал на децата“, „Отключване на вратата към ученето: достъп до жестовия език“, „Подход за придобиване на езиков опит на глухите ученици: четене, писане и жестов език“ и „Приложение на лингвистични данни: граматически схеми на жестовите езици“.

Представителите на Хумболтов университет – Берлин в лицето на проф. Кристиян Радман, проф. Агнес Вилвок, Томас Гайслер представиха темите „Науки за глухотата: дейности и изследвания“, „Жестовият език – стандартизация, планиране и политики“, „Овладяване на езика в ранна възраст от глухи деца: препоръки за родители и специалисти“, „Ресурси за обучение по жестов език“, „Емпирични изследвания на жестовите езици: съвременни тенденции“, „Мозъчна обработка на жестовия език“, „Ревизиране на дискурса в науките за глухотата в Германия“.

Гари Малковски от Института по жестов език, Канада запозна участниците в конференцията с „Възможности за развитие на глухи преподаватели по жестов език в Канада“ и „Как изглеждат предизвикателствата пред които са изправени глухите хора“.

Българската академична общност се включи в конференцията в лицето на проф. Неда Балканска и д-р Славина Лозанова от СУ „Св. Климент Охридски“ с темата „Българският жестов език в комуникацията с деца и ученици с увреден слух – актуално състояние; проф. Йовка Тишева, проф. Красимира Алексова и докторант Валентина Христова от СУ „Св. Климент Охридски“ с темата „Постижения в изследването на граматиката на българския жестов език“; проф. Цанка Попзлатева, СУ „Св. Климент Охридски“ с темите „Социокултурна идентичност и психично здраве в глухата общност“ и „Детски речник на българския жестов език – психолингвистични измерения.

Д-р Светослава Съева, представител на ЮЗУ „Неофит Рилски“ представи темата „Ретроспективи и перспективи пред българския жестов език“.

Интерес в участниците на конференцията предизвикаха и темите, представени от представители на академичната общност и специалисти в областта на рехабилитацията на слуха и говора. 

Д-р Славина Лозанова, СУ „Св. Климент Охридски“, д-р Ивелина Стоянова, Българска академия на науките, Даринка Борисова, рехабилитатор на слуха и говора, Академия за глухи деца „Анди и Ая“, Красимира Жечева, фондация „Силата на глухите деца“ и Янка Трачук, Институт „Науки за глухите хора“ представиха темата „Билингвистични образователни ресурси за развиване на словесна, жестова и социално-комуникативна компетентност“. Проф. Мира Цветкова-Арсова, СУ „Св. Климент Охридски“, Даринка Борисова, рехабилитатор на слуха и говора, Академия за глухи деца „Анди и Ая“ и Светлозар Парапанов, директор на НАСГБ запознаха присъстващите с „Българският жестов език в ръцете на сляпо-глухите хора“. Таня Димитрова, рехабилитатор на слуха и говора, Образователен център „Яника“ представи темата „Моите първи 100 думи на жестов език с 3D добавена реалност“ , а Дочка Велева от фондация „Заслушай се“ обърна вниманието към „Обучение на глухите лидери: актуално състояние, проблеми и потребности (социологическо проучване“.

Провежданто на международната конференция даде възможност за поставяне на много общи полета за сътрудничество между образователната система, специалистите и представителите на глухата общност, а от тази година СУ „Св. Климент Охридски“ и Факултета по науки за образованието и изкуствата предлага и обучение в магистърски програми, насочени към българския жестов език.

Сподели тази новина

Прочетете нашите новини

Насочване след 7 клас

ВАЖНО! април 29, 2020 Изх. №РУО1-9161/28.04.2020 г. Комисия за насочване на ученици с хронични заболявания, с физически и сензорни увреждания, със специални образователни потребности по

ПРОЧЕТИ ОЩЕ »

Организиране на обучения за специалисти от детските градини за прилагането на карти за функционалната оценка и план за подкрепа по Международната класификация за функционирането, уврежданията и здравето (МКФУЗ – ICF-CY)

Във връзка с осъществяването на методическата функция на Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование – София-град и на основание чл.78 от Наредбата

ПРОЧЕТИ ОЩЕ »