Насочване на ученици със СОП след 7 клас

От 05.05.2021г. Стартира кампанията за НАСОЧВАНЕ след 7 клас (за ученици с качествени оценки)

Комисията за насочване на ученици със СОП след 7 клас ще приема документи в определените в Наредба №10/01.09.2016 г. на МОН за организация на дейностите в училищното образование срокове –от 05.05.2021 г. (сряда) до 21.05.2021 г. (петък), в присъствието на лекар-педиатър, в Българо-японски център, намиращ се в двора на 18 СУ „Уилям Гладстон“ – вход от ул. „Средна гора“, както следва:


07.05.2021 г. (петък) 09.30 – 12.00 ч.
10.05.2021 г. (понеделник) 09.30 – 12.00 ч.
11.05.2021 г. (вторник) 09.30 – 12.00 ч.
13.05.2021 г. (четвъртък) 13.30 – 16.00 ч.
18.05.2021 г. (вторник) 13.30 – 16.00 ч.
20.05.2021 г. (четвъртък) 13.30 – 16.00 ч.
21.05.2021 г. (петък) 09.30 – 12.00 ч.

За издаване на становище от Регионалния екип за подкрепа за личностното развитие за насочването на ученици със специални образователни потребности, които имат удостоверение за завършен VII клас, за продължаване на обучението им в профили и специалности от професии, които са съобразени с индивидуалните им потребности и здравословното им състояние се попълва заявление от сайта на РЦПППО- София-град:
-> https://rcsf.bg/dokumenti/
Документите, които се подават в срок от 05.05 до 21.05.2021г. са:

  • Заявление (по образец) от родителя до директора на РЦПППО за насочване на ученика за обучение в профили или в специалности от професии;
  • Заявление (по образец) до Председателя на комисията за насочване за обучение в профили или в специалности от професии в РУО-София-град;
  • Оригинално медицинско свидетелство, издадено от общопрактикуващия лекар на ученика, за липса на противопоказания при кандидатстване по профил или по специалност от професия;
  • Всички документи, съдържащи информация за здравословното състояние и социалното положение на детето, документи, издадени от съда, както и други документи, които имат отношение към обучението и образованието на ученика;
  • Протокол от специализирана по профила на заболяването лекарска консултативна комисия и/или решение на териториална експертна лекарска комисия (ТЕЛК) и/или на Национална експертна лекарска комисия (НЕЛК) с приложена лична амбулаторна карта, съдържаща информация за проведени изследвания, консултации, епикризи и други, които удостоверява заболяването.
  • Декларация за обработване на личните данни.

Регионален екип за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците със СОП прави преценка на потребностите, личните интереси, мотивацията и възможностите на ученика за продължаване на обучението му в профил или в специалност от професия в изпълнение на чл. 142, ал. 1 от Наредбата за приобщаващо образование и чл. 9, ал. 1 от Правилника за устройството и дейността на РЦПППО.

❗️Директорът на РЦПППО изпраща становището на РЕПЛРДУСОП в РУО–София-град към Комисията за насочване на ученици с хронични заболявания, с физически и сензорни увреждания, със специални образователни потребности по чл. 120, ал. 7 от Закона за предучилищното и училищното образование, от домове за деца, лишени от родителска грижа, и от центровете за настаняване от семеен тип и ученици, настанени в приемни семейства.

❗️Комисията не насочва ученици със специални образователни потребности, които ще получат свидетелство за завършено основно образование и съответно се оценяват с количествен показател.
📣Резултатите от насочването на учениците ще бъдат обявени до 22.06.2021 г. в сградата на РУО – София-град – ул. „Антим I“ № 17, етаж IV.

Сподели тази новина

Прочетете нашите новини

Европейски проект търси възможните решения за приобщаващото образование по време на глобални кризи 

На 27.09. 2022г. беше проведена работна среща по проект BRIES-Изграждане на устойчивост чрез приобщаващи образователни системи  на Европейската агенция за специални образователни потребности в Министерство на образованието

ПРОЧЕТИ ОЩЕ »