Насочване на ученици със специални образователни потребности след 7 и 10 клас

В изпълнение на заповед № РД 09-806/10.04.2023 г. на министъра на образованието и науката за организация на дейностите по приемане на ученици в VIII клас на неспециализираните училища по държавен план-прием за учебната 2023/2024 г. и на ученици от обединените училища след завършен първи гимназиален етап в XI клас на места по допълнителен държавен план-прием в неспециализираните училища за учебната 2023/2024 година, определената със заповед № РД 01-167/12.04.2023 г. на началника на РУО – София-град Комисия за насочване на ученици с хронични заболявания, с физически и сензорни увреждания, със специални образователни потребности по чл. 120, ал. 7 от Закона за предучилищното и училищното образование /ЗПУО/, от домове за деца, лишени от родителска грижа, и от центрове за настаняване от семеен тип и ученици, настанени в приемни семейства ще приема документи в определените в Наредба № 10/01.09.2016 г. на МОН за организация на дейностите в училищното образование срокове –

от 03.05.2023 г. (сряда) до 22.05.2023 г. (понеделник),

в Регионално управление на образованието – София-град,

Адрес: ул.“Антим I“, № 17, ет. IV, стая 406, както следва:

  Ученици със специални образователни потребности по чл. 120, ал. 7 от ЗПУО ще бъдат насочвани в дните от следния график:

 • 04.05.2023 г. (четвъртък)    09.00 – 12.00 ч., 14.00 – 17.00 ч.
 • 09.05.2023 г. (вторник )       09.00 – 12.00 ч., 14.00 – 17.00 ч.
 • 11.05.2023 г. (четвъртък)    09.00 – 12.00 ч., 14.00 – 17.00 ч.
 • 16.05.2023 г. (вторник)        09.00 – 12.00 ч., 14.00 – 17.00 ч.
 • 17.05.2023 г. (сряда )          09.00 – 12.00 ч., 14.00 – 17.00 ч.
 • 19.05.20223г. (петък )          09.00 – 12.00 ч., 14.00 – 17.00 ч.
 • 22.05.2023 г. (понеделник)  09.00 – 12.00 ч.

Ученици със специални образователни потребности, обучаващи се по индивидуални учебни програми, оценявани с качествен показател, по чл. 120, ал. 7 от ЗПУО, които ще получат удостоверение за завършен VII и X клас представят следните документи /оригинал и три копия/ на Заявление (по образец) за насочване за обучение в профили или в специалности от професии;

Други необходими документи са:

 • Заявление от родителя до директора на РЦПППО за насочване на ученика за обучение в профили или в специалности от професии;
 • оригинално медицинско свидетелство, издадено от общопрактикуващия лекар на ученика, за липса на противопоказания при кандидатстване по профил или по специалност от професия;
 • всички документи, съдържащи информация за здравословното състояние и социалното положение на детето, документи, издадени от съда, както и други документи, които имат отношение към обучението и образованието на ученика;
 • протокол от специализирана по профила на заболяването лекарска консултативна комисия и/или решение на териториална експертна лекарска комисия (ТЕЛК) и/или на Национална експертна лекарска комисия (НЕЛК) с приложена лична амбулаторна карта, съдържаща информация за проведени изследвания, консултации, епикризи и други, които удостоверяващи заболяването.
 • служебна бележка за оценяване с качествен показател през настоящата учебна година.
 • Декларация за обработване на личните данни.
 • Въпросници за насочване – ученик и родител

            При подаване на документите учениците се явяват лично с документ за самоличност.

ВАЖНО!!! Комисията НЕ насочва ученици със специални образователни потребности, които ще получат свидетелство за основно образование и удостоверение за  първи гимназиален етап на средно образование с количествен показател.

Регионалният екип за подкрепа за личностно развитие на учениците със специални образователни потребности изготвя становище за насочване на ученици със специални образователни потребности, които ще получат удостоверение за завършен VII клас и X клас, за продължаване на обучението им в профили и специалности от професии, които са съобразени с индивидуалните им потребности и здравословното им състояние.

ВАЖНО!

 • При насочване на учениците със специални образователни потребности по чл. 120, ал. 7 от ЗПУО в VIII и XI клас по документи за специалности от професии, които не са противопоказни на здравословното им състояние, учениците се насочват за обучение по рамкова програма А3, утвърдена със заповед № РД 09-1803/17.03.2017 г. на министъра на образованието и науката.

ЕПЛР е необходимо да ориентират кариерно учениците и да информират родителите, че на територията на София-град има ограничен брой професионални паралелки по рамкова програма А3, утвърдена със заповед № РД 09-1803/17.03.2017 г. на министъра на образованието и науката.

ЕПЛР в съответното училище е необходимо да консултира, да съдейства и да информира родителите на учениците по чл. 120, ал. 7 от ЗПУО относно подаване в определените срокове на документите към комисията.

   Резултатите от насочването на учениците ще бъдат обявени на сайта на РУО – София-град в рубриката „Изпити и прием на ученици“ и в сградата на РУО – София-град  – ул. „Антим I“ № 17, етаж IV, до 14.06.2023 г. за учениците, завършващи  VII и X клас.

Сподели тази новина

Прочетете нашите новини

Калоян Дамянов в “Decade of Success” 

Директорът на Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование-София-град е включен в изданието “Decade of Success” на успешните примери на завършилите  обменна програма на

ПРОЧЕТИ ОЩЕ »

Интервю на Калоян Дамянов – директор на РЦПППО – София-град в интервю за проблемите на децата със специални образователни потребности по време на пандемията

Калоян Дамянов в интервю по БСТВ – за проблемите на децата със специални образователни потребности по време на пандемията. по време на пандемията – интервю

ПРОЧЕТИ ОЩЕ »

Представители от Регионален център-София-град се включиха във фотоизложба по повод 2 април -Световен ден за информираност за аутизма

Столична библиотека представя фотоизложбата „През моите и твоите очи“, посветена на Световния ден за информираността за аутизма – 2 април. Фотоизложбата „През моите и твоите

ПРОЧЕТИ ОЩЕ »