Столична регионална конференция

Развитие на приобщаващото образование в България: 15 години по-късно

30-31.05.2022 г.
Гр. София

Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование – София – град, съвместно с Факултет по науки за образованието и изкуствата на Софийски университет „Св. Климент Охридски“ организира Столична регионална конференция „Развитие на приобщаващото образование в България: 15 години по-късно“. Конференцията се организира по повод 15 години от създаването на Регионалните центрове в България и ще се проведе на 30-31.05.2022 г. Темите ще бъдат представени в Аулата на Софийски университет „Св. Климент Охридски“. Програмата ще премине в два работни дни. През първия ще имате възможност да се включите в официалното откриване и представяне на лектори и специалисти, обединени от каузата „приобщаващо образование“. Денят ще продължи с възможността да се включите в три секции, в които ще можете да чуете представяне на доклади и добри практики. Секциите са разпределени в три теми:
  • Приобщаващи практики в училищна и извънучилищна среда

  • Подкрепа за личностно развитие на деца и ученици в риск и с изявени дарби

  • Подкрепа за личностно развитие на деца със специални образователни потребности.

През втория ден са организирани три работни визити, в които можете да се включите при желание. В тях ще имате възможност да наблюдавате добри практики в общообразователна среда и демонстрация в зала за сензорна интеграция и ерготерапия.

Събитието ще срещне на едно място представители от регионалните центрове в страната, представители на научната общност, свързани с приобщаващото образование, студенти от педагогическите факултети, както и представители на образователните институции.

Конференцията ще предостави възможност за споделяне на добри практики в сферата на приобщаващото образование. В резултат на това ще бъде издаден сборник с доклади от участниците, предлагащ работещи модели и педагогически практики.

Кога?

30-31 май 2022 г.

Къде?

Софийски университет „Св. Климент Охридски“, град София

Такса участие

няма такса за участие

Всеки желаещ да се включи в Конференцията трябва да попълни регистрационна форма за съответния ден, в който иска да се включи.

Регистрацията ще бъде отворена от 01.04.2022 г., а крайният срок е до 17.04.2022 г. или до изчерпване на местата за участие. Регистрацията ще се счита за завършена след потвърждение по имейл от наша страна.

Желаещите да се включат с доклад, трябва да посочат това в регистрационната форма, както и тема, кратко резюме, продължителност, електронна поща и телефон за връзка. Продължителност на представяне на докладите  – до 10 минути.

Организационният комитет си запазва правото да подбере публикациите, които да бъдат включени в книжното тяло от събитието, както и тези, които да бъдат представени само в електронен формат.

Поради ограничения брой места, ви приканваме да направите своята регистрация възможно най-рано.

Изисквания за техническо оформление на резюмета и доклади

– Заглавие – Times New Roman 14, Center, Bold;

– Празен ред;

– Име на автора (авторите), научните звания и научните степени;

– Институция, към която работи;

– Празен ред;

– Текст – до 200 думи, отразяващи основното съдържание и направление на разработката.

Текста на резюметата следва да съберете в обозначеното за това поле при регистрация.

– Шрифт – Times New Roman 12;

– Page Setup – Top: 20 mm, Bottom: 20 mm, Left: 25 mm, Right: 20 mm;

– Paper Size – A4;

– Line Spacing – Single;

– First Line: 1 cm.

– Заглавие – Times New Roman 14, Center, Bold;

– Празен ред;

– Име на автора (авторите), научните звания и научните степени;

– Институция, към която работи;

– Празен ред;

– Резюме на български език – Font Size 10, Center, Bold;

– Празен ред;

– Текст на доклада (въведение, методология, резултати, статистики, заключение, библиография ) – Font Size 12;

– След литературата – трите имена на автора (авторите) с научно звание и научна степен, месторабота, телефон, e-mail;

– Илюстрациите (черно-бели) да бъдат изработени с някои от разпространените програмни продукти, да бъдат интегрирани с текста и да имат номерация и наименование – под тях, центрирано;

– Таблиците да имат номерация и наименование – над тях, подравнени вдясно;

– Цитираната в текста литература да се означава с числа, заградени в квадратни скоби;

– Цитирана литература след доклада да се подрежда в азбучен ред по фамилията на първия автор и да се описва съгласно стандарта;

– Цитираните източници от Интернет да са от официални страници на Университети, научно-изследователски институти и от инфо-банките към съответните лицензирани библиотеки;

– Страниците да не бъдат номерирани;

– Общ обем – не повече от 6 страници за докладите, вкл.резюмето;

ВАЖНО! Програмният и научен комитет си запазва правото да не публикува доклади, които не отговарят на посочените изисквания.

Научен комитет към конференцията е в следния състав

277111408_714922693015868_389038792922183333_n

Председател

проф. дпн Милен Замфиров 

Декан на Факултет по науки за образованието и изкуствата, СУ “Св. Климент Охридски”

Членове

276022544_418601053268605_3451017735703900954_n

проф. д-р Неда Балканска 

Ръководител катедра Специална педагогика във Факултет по науки за образованието и изкуствата, СУ “Св. Климент Охридски”

277112887_812217046402270_6872556602460770784_n

проф. дпн Мира Цветкова-Арсова

Факултет по науки за образованието и изкуствата, СУ “Св. Климент Охридски”

276026790_705874820424331_5251834077794541232_n

Грета Ганчева

Директор на Дирекция “Приобщаващо образование”, Министерство на образованието и науката

k_damyanow

д-р Калоян Дамянов 

Директор на Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование – София-град

Организационен комитет е в следния състав

k_damyanow

Председател

д-р Калоян Дамянов 

Директор на Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование – София-град

Членове

nevena

Невена Николова 

Зам.-директор по учебна дейност в Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование – София-град

Image-web-blindspotbg-013

Лиляна Минкова

Зам.-директор по административно-стопанската дейност в Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование – София-град

lili-k

д-р Лилия Кисьова

Координатор на сектор “Ресурсно подпомагане и прилагане на терапевтични програми на деца и ученици със специални образователни потребности”

Маргарита-Томова

гл.-ас. д-р Маргарита Томова 

Факултет по науки за образованието и изкуствата, СУ “Св. Климент Охридски”

Изпращане в електронна форма (MS Word, XP Windows) на e-mail: conference@rcsf.bg

Преди да пристъпите към регистрация можете да се запознаете по-подробно с възможностите за работни визити и участието ви в работните секции.