Европейска агенция за специални образователни потребности и приобщаващо образование (European Agency for Special Needs and Inclusive Education)

Европейската агенция за специални образователни потребности и приобщаващо образование (Агенцията) е независима и самоуправляваща се организация. Агенцията се финансира от министерствата на образованието на държавите членки и от Европейската комисия с подкрепата на Европейския парламент.

Политика за финансиране на приобщаващи образователни системи. Заключителен обобщен доклад;

Политика за финансиране на приобщаващи образователни системи. Инструмент за самопроверка по отношение на политиката за финансиране;

Доказателства за връзката между приобщаващото образование и социалното включване. Заключителен обобщен доклад

Преждевременно напускане на училище и учащи с увреждания и/или със специални образователни потребности – заключителен обобщен доклад

Подобряване постиженията на всички учащи в приобщаващото образование – заключителен обобщен доклад

 


 

Кои сме ние?

Позиция на Агенцията относно приобщаващите образователни системи

Инструмент за самоанализ на средата за приобщаващо образование в ранна детска възраст

Приобщаващо образование в ранна детска възраст. Нови идеи и инструменти

 


 

Представител за Република България в Съвета на представителите на страните членки в Европейската агенция за специални образователни потребности и приобщаващо образование:

Грета Ганчева, директор на дирекция „Приобщаващо образование“
Министерство на образованието и науката
Адрес: гр. София, бул. „Княз Дондуков“ 2А
Имейл: g.gancheva@mon.bg
Телефон: +3592 9217 435

Национален координатор за Република България:

Калоян Дамянов, директор на Регионалния център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование – София-град
Адрес: гр. София, ул. „Владово“ 1
Имейл: damianov@gbg.bg
Телефон: +35987 886 3526