ОТЛАГАНЕ ОТ 1 КЛАС ПО ВРЕМЕ НА ИЗВЪНРЕДНО ПОЛОЖЕНИЕ

Процедура за отлагане от задължително обучение в  Първиклас по време на извънредното положение в страната 

Нормативни основания: чл.190 ал.3 т.9 от Закона за предучилищното и училищното образование и чл.139 от Наредбата за приобщаващото образование.

Отлагането от задължително обучение в първи клас е правна възможност, за която могат да постъпват заявление от родители/ законен представител на деца, за които предстои такова обучение през учебната 2020/2021 година. Решенията за отлагане се вземат от регионалния екип в срок до 30 юни всяка година. Поради обявените мерки по време на извънредното положение в страната е възможно родителите да подават такива заявления по електронен път, като за тази цел попълват заявление, свалено от сайта на съответния регионален център.

След постъпването на заявлението, представител на регионалния екип, определен от директора на регионалния център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование се свързва с подалия заявления родител или законен представител на детето и изяснява причините за искане на отлагането, както и дали са налични необходимите документи, изискващи се при тази процедура. Необходимите документи са протокол от лекарска консултативна комисия, копие на удостоверението за задължително предучилищно образование (ако има такова) с препоръки за включването на детето в допълнителна подкрепа за личностно развитие и/или на други документи с информация за детето, включително изследвания и консултации. Копие от посочените документи се изпраща посредством куриер или пощенска услуга в регионалния център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование.  При наличие на някои от посочените документи в служебното досие на детето, ако е ползвало до този момент допълнителна образователна подкрепа, то те могат да се използват служебно от регионалния екип. При липсващи документи на родителите се оказва срок, в който да ги предоставят след приключване на извънредното положение.

При възможност се организира видео сесия с детето и родителите от представители на регионалния екип за подкрепа на процеса на приобщаващо образование за кратко наблюдение и изпълнение на психолого-педагогическо взаимодействие с детето.

След приключване на процедурата регионалният център за подкрепа на процеса на приобщаващо образование може да издаде заповед за отлагане от задължително обучение в първи клас под условие (при  липсващи документи или други обстоятелства).

Необходими документи:

Заявление Образец №6 за ОТЛАГАНЕ ОТ 1 клас от Родител/Настойник

и приложени документи към заявлението са сканирано копие на:

1. Удостоверение за раждане на детето; 

2. Протокол от лекарска консултативна комисия (ЛКК/ТЕЛК)

3. Други документи с информация за детето, включително от изследвания и консултации, характеристика ако детето е подпомагано от специалисти.

Изтеглете от тук -> Заявление Образец № 6  

 Заявления за отлагане можете да изпращате и на rcsf@abv.bg

Сподели тази новина
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email

Прочетете нашите новини

ОТЛАГАНЕ ОТ 1 КЛАС

Уважаеми родители, Регионалният екип за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците със специални образователни потребности отлага по обективни причини от задължително обучение в първи

ПРОЧЕТИ ОЩЕ »

Първа транснационана среща по проект „Приобщаващо и иновативно STE (A) M образование на ученици със СОП

На 28 и 29-ти октомври се провежда първа транснационана среща по проект„Приобщаващо и иновативно STE (A) M образование на ученици със СОП/Project ID 2019-1-PT01-KA201-060762/, финансиран

ПРОЧЕТИ ОЩЕ »