София, ж.к. Слатина
ул. Владово 1
02/ 878 02 34

Структура

Калоян Дамянов- Директор

Калоян Дамянов притежава докторска степен по специална педагогика със защитена дисертация на тема: "Създаване и организиране на подкрепяща среда в интеграцията на децата и учениците със специални образователни потребности", Той е магистър по социална работа с деца в риск и е завършил магистърска програма „Интеркултурен и екологичен мениджмънт в образованието” в Ca Foscari University, Италия. Магистър по логопедия. Завършил е стипендиантска програма на правителството на Сингапур за управление на образованието.  Първи председател е на Националната асоциация на ресурсните учители в България и е хоноруван преподавател в няколко висши училища. От 2007 до 2016г е директор на ресурсни центровете за интегрираното обучение и възпитание на деца и ученици със специални образователни потребности. От август 2016г. е назначен за директор на Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование в София-град след спечелен конкурс.

___________________________________________________________

Лиляна Минкова - Заместник-директор по стопанско-административната дейност

Лилияна Минкова е магистър по счетоводство и контрол. Притежава магистърска степен и по управление на образованието. Има опит в държавната администрация на различни длъжности в сферата на образованието. Притежава множество квалификации в сферата на делигираните бюджети и управлението на човешките ресурси. От септември 2014г. е назначена на длъжност заместник-директор по административно-стопанската дейност на Ресурсен център-София-град, а от август 2016г. за заместник-директор по стопанската дейност на Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование-София-град.

___________________________________________________________

Невена Николова - Заместник-директор по учебната дейност

Невена Николова е бакалавър и магистър по логопедия, а също притежава магистърска степен по детско-юношеска психология. Работила е като логопед, а в последствие заема длъжността заместник-директор по учебната дейност в Ресурсен център за подпомагане на интегрираното обучение на деца и ученици със специални образователни потребности-София-град. 

От август 2016г. е назначена за заместник-директор по учебната дейност на Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование-София-град

Невена Николова координира дейността и на Регионалния екип за подкрепа на личностното развитие-София-град.

___________________________________________________________

Мария Младенова - Заместник-директор по учебната дейност

Мария Младенова е магистър по Логопедия от Софийски Университет "Св. Климент Охридски", магистър по Социална работа и медиация и бакалавър по Специална педагогика към Тракийски Университет - гр. Стара Загора. В сферата на ресурсното подпомагане започва като ресурсен учител от 2005 г. в Ресурсен център Стара Загора, а в 2014г. към РЦПИОВДУСОП - София-град.  От 2016г. координира дейността на регионалните екипи от район Център 2 на Регионален център за подкрепа на процеса за приобщаващо образование – София-град.

От ноември 2017г. е назначена за заместник-директор по учебната дейност на Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование-София-град.

e-mail: maria_mladenova_rc@abv.bg

___________________________________________________________

Калина Христова - Заместник-директор по учебната дейност

Калина Христова е магистър по психология и притежава множество квалификации в сферата на диагностиката, консултирането и терапията на деца и ученици със специални образователни потребности. Калина Христова е член на сдружението на младите психолози в България и също консултант в сферата на деинституционализацията. Работила е като психолог в  Ресурсен център-Враца и член на Екип за комплексно педагогическо оценяване към РИО-Враца. От няколко години работи и с деца в конфликт със закона. Има значителен опит с проекти свързани с европейска мобилност на учители и ресурсни специалисти. Калина Христова владее френски и английски език.

От  септември 2018 г. е назначена за заместник-директор по учебната дейност на Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование-София-град.

Email: k_vulova@abv.bg

___________________________________________________________

Татяна Танова-Пени -  Координатор на Сектор „Методическа дейност, оценка и насочване за допълнителна подкрепа за личностно развитие“

Татяна Танова-Пени е бакалавър и магистър по Логопедия от Софийския университет „Св.Климент Охридски“. В сферата на ресурсното подпомагане започва като ресурсен учител от 2009 г. От 2015 г. работи като логопед  и координира дейността на регионалните екипи от район Изток, Юг, Център 1. През  2018 г. и с влизането на Правилник за устройството и дейността на Регионалните центрове изпълнява функциите на Координатор на Сектор "Методическа дейност, оценка и насочване за допълнителна подкрепа за личностно развитие" към Регионален център-София-град.

email: tatyana_peni_rc@abv.bg

Лилия Кисьова Координатор на Сектор „Ресурсно подпомагане и прилагане на терапевтични програми на деца и ученици със специални образователни потребности“

Лилия Кисьова завършва висше образование по Социална педагогика, има магистърска степен по Ерготерапия на деца и възрастни с нарушения, към момента е докторант по Специална педагогика в СУ "Св. Климент Охридски". Работи като ресурсен учител от 2015 г. От месец юни 2019 година изпълнява функциите на Координатор на Сектор „Ресурсно подпомагане и прилагане на терапевтични програми на деца и ученици със специални образователни потребности“ на Регионален център за подкрепа на процеса за приобщаващо образование – София-град.

e-mail: liliya_kisyova_rc@abv.bg

__________________________________________________________

Анастасия Антова - Главен счетоводител

____________________________________________________

Екип Ресурсни учители

Екип психолози 

Екип логопеди

Екип Терапевти

Специалисти по сензорна интеграция и ерготерапия