София, ж.к. Слатина
ул. Владово 1
02/ 878 02 34

Регионален екип


РЕГИОНАЛНИ ЕКИПИ ЗА ПОДКРЕПА НА ЛИЧНОСТНОТО РАЗВИТИЕ /РЕПЛР/  на децата и учениците със специални образователни потребности. 

В състава на екипите се включват ресурсни учители, специални педагози, включително от центровете за специална образователна подкрепа, психолози, логопеди и други специалисти при необходимост, както и представители на регионалните управления на образованието.

Регионалният екип се създава със заповед на директора на регионалния център до 15.09. и работи целогодишно;

Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование София-град разполага с 3 мобилни групи 

Координатор - Татяна Танова-Пени

Ръководители на РЕПЛР:

Анелия Апостолова - РУО-София-град

Силвия Михайлова - РУО-София-град

Основните функции на РЕПЛР са:

  • Одобрява или не одобрява предоставянето на допълнителна подкрепа след оценка от екип за подкрепа на личностното развитие /ЕПЛР/ в детската градина/училището ; 
  • Извършва оценка на деца и ученици със специални образователни потребности при невъзможност за формиране на ЕПЛР в детската градина/училището;
  • Организира повторна оценка при несъгласие на родителя с оценката от ЕПЛР;
  • Извършва оценка за насочване за обучение в специалните училища;
  • Подпомага процеса на осигуряване на допълнителна подкрепа;
  • Предоставя методическа подкрепа;
  • Информира родителите за възможностите за продължаване на образованието или за придобиване на професионална квалификация на учениците със специални образователни потребности след VІІ и Х клас;
  • Извършва преценка за обучението на ученик, настанен в болница;
  • Отлага от задължително обучение в 1 клас за не повече от 1 учебна година.