София, ж.к. Слатина
ул. Владово 1
02/ 878 02 34

КВАЛИФИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ

В изпълнение на програмата за квалификация  съгласно чл. 25 от Правилник за устройството и дейността на регионалните центрове за подкрепа на процеса на приобщаващото образование Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование РЦПППО-София-град организира различни квалификационни форми - информационни семинари и обучения